STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA KU GÓRZE! IM. PIER GIORGIO FRASSATIEGO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Mateusza Dankowskiego nazwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Chamier-Gliszczyńską w Słupsku w dniu 23 kwietnia 2020 r. Repertorium A nr 1406/2020.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Fundacja może posługiwać się następującym skrótem: „Fundacja #KuGórze!”.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią zawierającą znak graficzny oraz nazwę Fundacji.
 3. Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4.

 1. Celem głównym Fundacji jest:
 1. Krzewienie wartości, nauk i postaw chrześcijańskich w społeczeństwie oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania i edukacji młodzieży oraz dorosłych, działalności w zakresie popularyzowania kultury fizycznej, turystyki i sportu, ochrony środowiska, działalności  w obszarze kultury oraz propagowaniu idei wolontariatu.
 • Celami  szczegółowymi  Fundacji są:
 1. Promowanie wartości, nauk i postaw chrześcijańskich, rozwój wiedzy i formacji religijnej zwłaszcza na przykładzie błogosławionego kościoła katolickiego: Pier Giorgio Frassatiego.
  1. Działalność w obszarze: nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  1. Działalność w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  1. Działalność w obszarze: krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  1. Działalność charytatywna.
  1. Działalność w obszarze: promocji i organizacji wolontariatu.
  1. Działalność w obszarze: podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  1. Działalność w obszarze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  1. Działalność w obszarze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  1. Ochrona i promocja zdrowia.
 • Fundacja realizuje cele, o których mowa w ust. 1 i 2, poprzez:
 1. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz wszelkimi innymi organami instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.
 2. Organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci, młodzieży i studentów, szczególnie w postaci wędrownictwa, wypoczynku indywidualnego
  i grupowego, organizacji rajdów, zlotów, spływów, rejsów, kursów, wycieczek, wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów i innych form aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego.
 3. Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych
  i edukacyjnych, zwłaszcza wśród młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród studentów.
 4. Współpracę i wspieranie wspólnot religijnych istniejących w ramach Kościoła Katolickiego oraz wspieranie i organizację konferencji, rekolekcji i innych wydarzeń religijnych.
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Fundacji, zwłaszcza w kontekście pracy pedagogicznej, społecznej, turystycznej i kulturalnej.
 6. Organizację spotkań, wystaw, warsztatów, spektaklów, koncertów, konferencji, sesji naukowych, rekolekcji oraz innych odpowiednich dla realizacji celów Fundacji imprez i akcji.
 7. Organizację konkursów wiedzy religijnej, historycznej, kulturowej oraz z zakresu turystyki regionalnej.
 8. Wydawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji celów Fundacji, takich jak: broszury, ulotki, książki, gadżety.
 9. Propagowanie i promocję działalności Fundacji w środkach masowego przekazu oraz przez prowadzenie portali internetowych. Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.
 10. Organizowanie wolontariatu, zbiórek publicznych, akcji charytatywnych, organizowanie pomocy osobom potrzebującym, chorym, samotnym, ubogim, bezdomnym, oraz w podeszłym wieku.
 11. Stwarzanie warunków i okazji do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi
  i wyznaniowymi.
 12. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej młodym, uzdolnionym osobom, będącym twórcami, animatorami życia kulturalnego, liderami społeczności lokalnych.

§ 5.

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

III. Majątek Fundacji

§ 6.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora
  w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
 2. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych, krajowych
   i zagranicznych,
  2. dotacji, subwencji oraz grantów,
  3. zbiórek publicznych,
  4. lokat kapitałowych i odsetek bankowych,
  5. majątku ruchomego i nieruchomego,
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 3. Dochody uzyskane przez Fundację przeznaczone są na działalność statutową oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

IV. Władze Fundacji

§ 7.

 1. Władzami fundacji są:
 2. Zarząd fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 8.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu powołuje Fundator na czas nieoznaczony.
 1. Fundator może być Członkiem Zarządu, oraz może pełnić w niej funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Nowego Prezesa Zarządu, po opróżnieniu funkcji, wybierają w drodze uchwały aktualni Członkowie Zarządu.
 3. Nowego Wiceprezesa Zarządu, po opróżnieniu funkcji, powołuje Fundator, lecz w przypadku odmowy podjęcia takiej decyzji lub w razie śmierci Fundatora albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnej: Zarząd Fundacji.
 4. Nowych Członków Zarządu powołują w drodze uchwały aktualni członkowie Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały, zrezygnować z powołania nowego Członka Zarządu na miejsce osoby, która przestała pełnić tą funkcję, jeżeli aktualny skład Zarządu nie jest mniejszy niż 3 osoby.
 6. Zarządowi przysługuje prawo odwołania każdego z Członków Zarządu.
 7. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania każdego z Członków Zarządu.  
 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
 9. złożenia pisemnej rezygnacji,
 10. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 11. śmierci członka Zarządu,
 12. odwołania poprzez uchwałę Zarządu,
 13. odwołania przez Fundatora.

§ 9.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe oraz społeczne.
 2. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 8. sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji,
 9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji,
 10. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
 11. Prezes, Wiceprezes i Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

§ 10.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

VI. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 11.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu z jednym Członkiem Zarządu działający łącznie.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 12.

 1. W przypadku zobowiązań innych niż zaległości podatkowe, Członkowie Zarządu nie ponoszą osobistej odpowiedzialności majątkowej za wierzytelności zaciągnięte przez Fundację.

§ 13.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów.

§ 14.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W uchwale likwidującej Fundację Zarząd wyznacza osobę likwidatora oraz określa zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra określonego w §1 niniejszego Statutu.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.